فصل‌ اول‌:  كليـات‌
مادة‌ 1) با توجه‌ به‌ ضرورت‌ گسترش‌ و ارتقاء فعاليت‌هاي‌ علمي‌ درعرصة‌ علوم‌ عقلي‌ اسلامي‌ در حوزة‌ علميه‌ وسایر مراكز پژوهشي‌ و آموزشي‌ «مجمع‌ عالي‌ حكمت‌ اسلامي‌» كه‌ از اين‌ پس‌ در اين‌ اساسنامه‌ «مجمع‌عالي‌»ناميده‌ مي‌شود، تشكيل‌ مي‌گردد.
تبصره‌: در اين‌ اساسنامه‌ علوم‌ عقلي‌ اسلامي‌ شامل‌؛ فلسفه‌، كلام‌، عرفان‌، منطق‌، فلسفه‌هاي‌ مضاف‌ ودانشهاي‌ وابسته‌ است‌.
مادة‌ 2) مجمع‌ عالي‌ از تاريخ‌ ثبت‌، مؤسّسه‌اي‌ غيرانتفاعي‌ است‌ كه‌ با تأكيد ولي‌ امر مسلمين‌ حضرت‌ آية‌الله‌خامنه‌اي‌ «مدّظلّه‌العالي‌» و تحت‌ اشراف‌ اساطين‌ حكمت‌ و فلسفه‌ اسلامي‌ (حضرات‌ آيات‌؛ جوادي‌ آملي‌،سبحاني‌ و مصباح‌ يزدي- حفظهم الله-‌) تشكيل‌ گرديده‌ است‌.
مادة‌ 3) مجمع‌ عالي‌ از تاريخ‌ ثبت‌، داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ مستقل‌ و وابستگي‌ به‌ سازمان‌ها ونهادهاي‌ دولتي‌و غيردولتي‌ ندارد. اين‌ مجمع‌ تابعيت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را داشته‌ و پاسخ‌گوي‌ عملكرد خود مي‌باشد.
مادة‌ 4) مجمع‌عالي‌، يك‌ تشكّل‌ غيرسياسي‌ است‌ واعضاي‌ آن‌ به‌ نام‌ مجمع‌ عالي‌ حق‌ فعاليت‌ سياسي‌ ياوابستگي‌ به‌ گروهها و احزاب‌ سياسي‌ را ندارند.
مادة‌ 5) اظهار نظر رسمي‌ به‌ نام‌ مجمع‌ عالي‌ به‌ ترتيبي‌ خواهد بود كه‌ در آيين‌نامة‌ مصوب‌ هيأت‌ مديره‌ مشخص‌خواهد شد.
مادة‌ 6) تخلّف‌ از دو مادة‌ فوق‌ به‌ تشخيص‌ هيأت‌ مديره‌، موجب‌ تعليق‌ عضويت‌، اخراج‌ و يا پيگرد قانوني‌خواهد بود.
ماده 7) مجمع عالی دارای پ‍نج رکن می‌باشد که بر اساس ضوابط مندرج در فصل پ‍نجم این اساسنامه تشکیل و اداره می‌شود
مادة‌ 8) مجمع‌ عالي‌ داراي‌ مهر و نشان‌ مخصوص‌ خواهد بود و هيأت‌ مديره‌ در حفظ‌ و حراست‌ آن‌هامسؤوليت‌ قانوني‌ دارد.
مادة‌ 9) مركز مجمع‌ عالي‌ در شهر قم‌ به‌ نشاني‌: خیابان نوزده دی/ کوچه 10/ فرعی اول سمت چپ/ پلاک 5 مي‌باشد و مي‌تواند در مناطق ديگر داراي‌ شعبه‌ باشد.
         تبصره‌: ايجاد شعبه‌ در مناطق ديگر با موافقت‌ هيأت‌ مدیره‌ بلامانع‌ است‌.
مادة‌ 10) در صورت‌ تغيير نشاني‌ مجمع‌عالي‌، مراتب‌، از سوي‌ هيأت‌ مديره‌، با رعايت‌ مقررات‌ قانوني‌ مندرج‌ درقانون‌ تجارت‌، در روزنامة‌ رسمي‌ اعلام‌ مي‌شود.
مادة‌ 11) زمان‌ فعاليت‌ مجمع‌ عالي‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اساسنامه‌ و ثبت‌، نامحدود خواهد بود.
مادة‌12) مجمع‌ عالي‌ خود را ملزم‌ به‌ رعايت‌ كليه‌ ضوابط تعیین شده از سوی هیات عالی نظارت مصوبات شورای عالی حوزه‌های علمیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌داند  .
فصل‌ دوم‌:  اهـداف‌ و وظايف‌
مادة‌ 13) اهداف‌ مجمع‌ عالي‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ مي‌باشد:
 1.  زمينه‌سازي‌ براي‌ تعميق‌ و توسعه‌ علوم‌ عقلي‌ در حوزه‌هاي‌ علميه‌ و ساير مراكز پژوهشي‌ وآموزشي در چارچوب سیاستهای کلان مصوب شورای عالی حوزه‌های علمیه ‌.
 2.  پرورش‌ نيروهاي‌ انساني‌ مناسب‌ و بکارگیری آنها
 3.  ايجاد زمينه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ تضارب‌ آراء و گفتگوهاي‌ علمي‌ در علوم‌ مورد نظر
 4.  تلاش در جهت هدایت و ساماندهی امور آموزشی و پ‍ژوهشی علوم عقلی با هماهنگی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه‌.
مادة‌ 14) مجمع‌ عالي‌ به‌ منظور دستيابي‌ به‌ اهداف‌ مذكور وظايف‌ زير را بر عهده‌ دارد:
 1.  ارايه‌ خدمات‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌؛
 2.  تشكيل‌ نشست ها و همایش های علمي؛‌
 3.  شناسايي‌ پژوهشگران‌ علوم‌ عقلي‌ و اطلاع‌رساني‌ به‌ آنان‌؛
 4.  همكاري‌ با مراكز علمي‌ داخل‌ و خارج‌ كشور؛
 5.  نشر كتب‌ و نشريات‌ علمي‌؛
 6.  تدوين‌ متون‌ آموزشي‌؛
 7.  ترغيب‌ و تشويق‌ پژوهشگران و بزرگداشت‌ استادان‌ ممتاز؛
 8.  همكاري‌ با نهادهاي‌ اجرايي‌، علمي‌ و پژوهشي‌ در راستاي‌ اهداف‌ و وظايف‌ مجمع‌عالي؛
 9.  زمينه‌سازي‌ براي‌ حضور اعضاء در مجامع‌ علمي‌ داخلي‌ و بين‌المللي‌.
فصل‌ سوم‌:  شرايط‌ و انواع‌ عضويّت‌
مادة‌ 15) شرايط‌ عمومي‌ اعضاي‌ مجمع‌ عالي‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
 1.  اعتقاد به‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و التزام‌ به‌ قانون‌ اساسي‌؛
 2.  پذيرش‌ اساسنامه مجمع‌ عالي‌؛
 3.  نداشتن‌ سوء پيشينه‌.
مادة‌ 16) مجمع‌ عالي‌ داراي‌ سه‌ نوع‌ عضو: پيوسته‌، وابسته‌ و افتخاري‌ مي‌باشد.
مادة‌ 17) اعضاي‌ پيوسته‌ عبارتند از كساني‌ كه‌ داراي‌ مدرك‌ سطح‌ چهار حوزوي‌ و يا دكتراي‌ دانشگاهي‌ و يا مشتهر به‌ تدريس‌ و تأليف‌ در زمينة‌ علوم‌ عقلي‌ مي‌باشند.
تبصره‌ 1: افراد مذكور بايد داراي‌ گرايش‌ تخصصي‌ همخوان‌ با زمينة‌ فعاليت‌ مجمع‌ عالي‌ باشند. در غيراين‌ صورت‌ داراي‌ يك‌ تأليف‌ تخصصي‌ و يا سه‌ مقالة‌ تخصصي‌ در زمينة‌ علوم‌ عقلي‌ باشند.
تبصره‌ 2:   (دو سوم) اعضاي‌ پيوستة‌ مجمع‌ عالي‌ بايستي‌‌ حوزوي‌ باشند.
مادة‌ 18) اعضاي‌ وابسته‌ عبارتند از كساني‌ كه‌ داراي‌ مدرك‌ سطح‌ سه‌ حوزوي‌ يا كارشناسي‌ ارشد باشند.
         تبصره‌: افراد مذكور بايد داراي‌ گرايشي‌ تخصصي‌ همخوان‌ با زمينة‌ فعاليت‌ مجمع‌ عالي‌ باشند.
مادة‌ 19)عضويت‌ افتخاري‌: مجمع‌ عالي‌ مي‌تواند شخصيت‌هاي‌ ايراني‌ و خارجي‌ را كه‌ مقام‌ علمي‌ آنان‌ درزمينة‌ علوم‌ عقلي‌ حائز اهميت‌ است‌ يا در پيشبرد اهداف‌ مجمع‌ عالي‌ كمك‌هاي‌ مؤثر و ارزنده‌اي‌ دارند را به ‌عضويت‌ افتخاري‌ مجمع‌ عالي‌ درآورد.
فصل‌ چهارم‌:  وظايف‌ و امتيازات‌ اعضاء
مادة‌ 20) در صورتی که مجمع عمومی حق عضویتی را مقرر نماید، هر یک از اعضاء موظف به پرداخت آن خواهند بود.
تبصره‌ 1: پرداخت‌ حق‌ عضويت‌، هيچگونه‌ حق‌ و ادعايي‌ نسبت‌ به‌ دارايي‌ مجمع‌ عالي‌ براي‌ عضو ايجاد نمي‌كند.
تبصره‌ 2: اعضاي‌ افتخاري‌ از پرداخت‌ حق‌ عضويت‌ معاف‌ هستند.
مادة‌ 21) تمامی‌ اعضاء موظف‌ به‌ رعايت‌ آيين‌نامه‌هاي‌ داخلي‌ مجمع‌ عالي‌ و ساير مصوبات‌ مي‌باشند.
مادة‌22) هر يك‌ از اعضاء در انجام‌ طرح‌هاي‌ علمي‌ و استفاده‌ از ساير امكانات‌ و مزاياي‌ مجمع‌ عالي‌ نسبت‌ به‌ديگران‌ حق‌ تقدم‌ دارد.
مادة‌ 23) تنها اعضاي‌ پيوسته‌ از حق‌ رأي‌ در مجمع‌ عالي‌ عمومي‌، عضويت‌ در كميته‌هاي‌ تخصصي‌ وانتخاب‌شدن‌ در هر يك‌ از اركان‌ مجمع‌ عالي‌ برخوردارند.
مادة‌ 24) عضويت‌ اعضاي‌ مجمع‌ عالي‌ در يكي‌ از موارد زير خاتمه‌ مي‌يابد:
1.  استعفاي‌ كتبي‌
2.  وفات‌
3.  از دست‌دادن‌ يكي‌ از شرايط‌ لازم‌ براي‌ عضويت‌ يا عدم‌ ايفاي‌ وظايف‌ مانند؛ غيبت‌ بيش‌ از حد مجاز که طبق آیین نامه مشخص می‌شود در جلسات‌ مجمع‌ عالي‌ يا عدم‌ پرداخت‌ حق‌ عضويت‌ مقرر
تبصره‌: تأييد پايان‌ عضويت‌ بر عهدة‌ هيأت‌ مديره‌ است‌.
 
 
فصل‌ پنجم‌:  اركـان‌ مجمع‌ عالي‌
مادة‌ 25) مجمع‌ عالي‌ داراي‌ پنج ركن‌ به‌ ترتيب‌ زير مي‌باشد:
الف‌) هيأت‌ عالي‌ نظارت‌         ب‌) هيات‌ مؤسّس‌      ج‌) مجمع‌ عمومي‌      د) هيأت‌ مديره‌   ه) بازرسان‌
الف‌) هيأت‌ عالي‌ نظارت‌:
مادة‌ 26) هيأت‌ عالي‌ نظارت‌ از اساطين‌ حكمت‌ و فلسفه‌ اسلامي‌ هستند كه‌ اشراف‌ بر مجمع‌ عالي‌ دارند.
تبصره‌ 1: اعضاء هيأت‌ عالي‌ نظارت‌ در حال‌ حاضر عبارت‌ از حضرات‌ آيات‌: جوادي‌ آملي‌، سبحاني‌، مصباح‌يزدي-حفظهم الله- مي‌باشند.
تبصره2: انتخاب اعضای جدید هیأت عالی نظارت بر عهده‌ی آنان است.
مادة‌ 27) وظايف‌ هيأت‌ عالي‌ نظارت‌:
 1.  تعيين‌ يا تأييد اعضاء هيأت‌ مؤسّس‌؛
 2.  تأييد اساسنامه‌ و سياست‌هاي‌ كلان‌ ارائه‌ شده‌ از سوي‌ هيأت‌ مؤسّس؛‌
 3.  تأييد انحلال‌، توقّف‌ فعاليّت‌ يا تغيير اساسنامه‌؛
      4.  نظارت بر حسن اجرا؛
       5. موافقت با ایجاد شعبه .
ب‌) هيأت‌ مؤسّس‌:
مادة‌ 28) هيأت‌ مؤسّس‌ عبارتند از جمعي‌ از اساتيد و محققان‌ در زمينة‌ علوم‌ عقلي‌ كه‌ توسط‌ هيأت‌ عالي‌نظارت‌ تعيين‌ يا تأييد مي‌گردند.
تبصره‌:هرگونه‌ تغيير در اعضاء هيئت‌ مؤسّس‌ با نظر هيأت‌ عالي‌ نظارت‌ خواهد بود.
مادة‌ 29) وظايف و اختیارات‌ هيأت‌ مؤسّس‌
1.  تصويب‌ اساسنامه‌ و سياستهاي‌ كلي‌ جهت‌ ارائه‌ به‌ هيأت‌ عالي‌ نظارت؛
2.  نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ سياست‌ها؛
3.  جذب‌ اعضاي‌ پيوسته‌ و تشكيل‌ اولين‌ جلسه‌ مجمع‌ عالي‌ عمومي‌؛
4.  برگزاري‌ انتخابات‌ در اولين‌ جلسه‌ مجمع‌ عمومي‌ جهت‌ انتخاب‌ هيأت‌ مديره؛‌
5.  هيأت‌ مؤسّس‌ مي‌تواند از تاريخ‌ تصويب‌ تا 6 ماه‌ عهده‌ دار وظايف‌ هيات‌ مديره‌ باشد؛
6.  پيگيري‌ جهت‌ تأمين‌ امكانات‌ و منابع‌ مالي‌ جهت‌ اجراي‌ برنامه‌ها؛
7.  پيگيري‌ تخلّفات‌ هیات مدیره ؛
8.  پيشنهاد انحلال‌، توقّف‌ فعاليّت‌ يا تغيير اساسنامه‌ با رأي‌ موافق‌  (سه چهارم) اعضاء به‌ هيأت‌ عالي‌ نظارت‌.
ج‌) مجمع‌ عمومي‌:
مادة‌ 30) مجمع‌ عمومي‌ از اعضاي‌ پيوسته‌ مجمع‌ عالي‌ به‌ صورت‌ عادي‌ يا فوق‌ العاده‌ تشكيل‌ مي‌شود.
     تبصره‌: اعضاي‌ وابسته‌ و افتخاري‌ در صورت‌ حضور در جلسات‌ مجمع‌ عمومي‌ فاقد حق‌ رأي‌ مي‌باشند.
مادة‌31) مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ سالي‌ يك‌ بار تشكيل‌ مي‌شود. براي‌ رسميت‌ جلسه‌ حضور اكثريت‌ مطلق‌(نصف‌ به‌ علاوه‌ يك‌) اعضاي‌ پيوسته‌ و براي‌ تصويب‌ هر موضوعي‌، رأي‌ موافق‌ اكثريت‌ نسبي‌ حاضر ضرورت‌دارد.
مادة32) در صورتي‌ كه‌ در دعوت‌ نخست‌، مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ رسميت‌ نيافت‌، جلسه‌ دوم‌ به‌ فاصله‌ حدّاقل‌بيست‌ روز و با حضور حدّاقل  (یک سوم ) اعضاي‌ پيوسته‌ رسميت‌ خواهد يافت‌.
تبصره‌: دعوت‌ براي‌ تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌ بايد به‌ صورت‌ كتبي‌ و يا ازطريق روزنامه های کثیر الانتشار صورت‌ گيرد و حداقل‌ پانزده‌ روز قبل‌ از تشكيل‌ مجمع‌  به اطلاع‌ اعضاي‌ پيوسته‌ برسد.
مادة‌ 33) مجمع‌ عمومي‌ فوق‌ العاده‌ با دعوت‌ هيأت‌ مديره‌ و يا تقاضاي‌ كتبي‌ يك‌ سوم‌ اعضاي‌ پيوسته‌ مجمع‌عالي‌ تشكيل‌ مي‌شود.
مادة‌ 34) مديريت‌ مجمع‌ عمومي‌ به‌ عهدة‌ هيأت‌ مديره‌ است‌.
مادة‌ 35) وظايف‌ مجمع‌ عمومي‌
 1.  انتخاب‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌؛
 2.  تصويب‌ كليات‌ برنامه‌ ساليانه‌ ارائه‌ شده‌ از سوي‌ هيأت‌ مديره‌؛
 3.   استماع‌ گزارش‌ هيأت‌ مديره‌ و تصميم‌گيري‌ در مورد پيشنهادهای‌ آنها؛
4.    تعيين‌ حق‌ عضويت‌ و میزان آن.‌
د) هيأت‌ مديره‌:
مادة‌ 36) هيأت‌ مديره‌ مجمع‌ عالي‌ مجموعه‌اي‌ از نمايندگان‌ منتخب‌ مجمع‌ عمومي‌ است‌ كه‌ بر اساس‌سياست‌هاي‌ كلان‌ مجمع‌عالي‌، به‌ برنامه‌ ريزي‌ و هدايت‌ فعاليت‌ها مي‌پردازد.
 1.  اين‌ مجموعه‌ عبارت‌ است‌ از 9 نفر (7 نفر اصلي‌ و 2 نفر علي‌ البدل‌) كه‌ به‌ مدت‌ 2 سال‌ با رأي ‌مخفي‌ مجمع‌ عمومي‌ از ميان‌ اعضاي‌ پيوسته‌ مجمع‌ عالي‌ انتخاب‌ مي‌شوند كه‌ 5 نفر از ايشان‌ بايد ازاعضاي‌ هيأت‌ مؤسّس‌ باشند.
 2.  در هر دوره‌ هيأت‌ مديره‌ بايد حداقل‌ يك‌ عضو جديد داشته‌ باشد.
 3.  هيأت‌ مديره‌ حدّاكثر تا يك‌ ماه‌ پس‌ از انتخاب،‌ تشكيل‌ جلسه‌ داده‌ و با رأي‌ كتبي‌ نسبت‌ به‌ تفكيك‌وظايف‌ خود اقدام‌ مي‌نمايد.
 4.  جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ با حضور حداقل‌ 5 نفر رسميت‌ مي‌يابد، اعتبار تصميمات‌ مشروط‌ به‌ رأي‌ حداقل‌ دونفر از اعضاي‌ هيأت‌ مؤسّس‌ مي‌باشد.
 5.  كليه‌ مصوبات‌ هيأت‌ مديره‌ پس‌ از امضاي‌ اعضاء در دفتر صورت جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ ثبت‌ و نگهداري‌ و يك‌ نسخه‌ جهت‌ اطلاع‌ به‌ هيأت‌ مؤسّس‌ ارسال‌ مي‌شود.
 6.  شركت‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ در جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ ضروري‌ است‌ و غيبت‌ هر يك‌ از اعضا، بدون‌ عذر موجّه‌ به‌ تشخيص‌ هيأت‌ مديره‌ بيش‌ از سه‌ جلسه‌ متوالي‌ و پنج‌ جلسه‌ متناوب‌ در حكم‌استعفاي‌ عضو غايب‌ خواهد بود.
 7.  هيأت‌ مديره‌ 2 نفر عضو علي‌ البدل‌ دارد و در صورت‌ استعفاء، بركناري‌ يا وفات‌ هر يك‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌، عضو علي‌البدل‌ براي‌ مدت‌ باقي‌ مانده‌ دوره‌ عضويت‌، به‌ جانشيني‌ وي‌ تعيين ‌خواهد شد.
 8.  هيأت‌ مديره‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ حدّاقل‌ 3 ماه‌ پيش‌ از پايان‌ تصدّي‌ خود نسبت‌ به‌ فراخوان ‌مجمع‌ عمومي‌ اقدام‌ نموده‌ و مراتب‌ را به‌ هيأت‌ مؤسّس‌ اعلان‌ نمايند.
مادة‌ 37) وظايف‌ و اختيارات‌ هيأت‌ مديره‌
 1.  تصويب‌ برنامه‌هاي‌ بلند مدت‌ و كوتاه‌ مدت‌؛
 2.  تشكيل‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ به‌ منظور برنامه‌ ريزي‌ و پي‌گيري‌ اهداف‌ و سياست‌هاي ‌مجمع‌عالي‌؛
 3.  تصويب‌ برگزاري‌ همايش‌هاي‌ علمي‌؛
 4.  تشكيل‌ نشست‌هاي‌ علمي‌ مجمع‌ عمومي‌؛
 5.  پذيرش‌ عضويت‌ و تعليق‌ آن‌؛
 6.  انتخاب‌ و معرفي‌ نمايندگان‌ مجمع‌ عالي‌ براي‌ شركت‌ در مجامع‌ علمي‌ داخلي‌ و خارجي‌؛
 7.  اتخاذ تصميم‌ در مورد همكاري‌ و عضويت‌ مجمع‌ عالي‌ در مجامع‌ داخلي‌ و خارجي‌؛
 8.  ارتباط‌ با مراجع‌ عظام‌ جهت‌ ارائه‌ گزارش‌ و استفاده‌ از رهنمودها؛
 9.  ارايه‌ گزارش‌ فعاليت‌ سالانه‌ مجمع‌ عالي‌ و هيات‌ مديره‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌؛
 10.  تصويب‌ آيين‌ نامه‌ داخلي‌ و شرح‌ وظايف‌ كميته‌ها؛
 11.  تأمين‌ منابع‌ مالي‌ و جلب‌ هدايا و كمكهاي‌ مالي‌؛
 12.  بررسي‌ و تصويب‌ ترازنامه‌ و صورت‌ حساب‌ درآمدها و هزينه‌هاي‌ سال‌ مالي‌ گذشته‌ و بودجه‌ سال‌ آينده‌ مجمع‌عالي‌؛
 13.  پاسخ‌ گويي‌ به‌ هيأت‌ مؤسّس‌ در چارچوب‌ سياست‌ها و به‌ مجمع‌ عمومي‌ در قالب‌ برنامه‌هاي‌مصوب‌؛
 14.  تشكيل‌ كميته‌هاي‌ تخصّصي‌ مجمع‌عالي‌، تعيين‌ وظايف‌ و نظارت‌ بر فعاليت‌هاي‌ آنها، تغيير ويا ايجاد كميته‌هاي‌ جديد؛
 15.  نصب‌ و عزل‌ مسئولان‌ كميته‌ها؛
 16.  اعطاي‌ فرصت‌هاي‌ تحقيقاتي‌ و آموزشي‌.
 17.  پ‍یگیری تخلفات.
مادة‌ 38) رئیس هیأت مدیره، از ميان‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ براي‌ يك‌ دوره‌ 2 ساله‌ توسّط‌ هيأت‌ مديره‌ انتخاب‌ می شود‌ كه‌ نماينده‌ قانوني‌ مجمع‌ عالي‌ مي‌باشد و انتخاب‌ مجدّد وي‌ بلامانع‌ است‌.
مادة‌ 39) وظايف‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌
 1.  برنامه‌ ريزي‌ و مديريت‌ مجمع‌ عالي‌ در چارچوب‌ شرح‌ وظايف‌؛
 2.  ايجاد هماهنگي‌ بين‌ اعضا و كميته‌ها و هدايت‌ آنان‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اهداف‌ مجمع‌عالي‌؛
 3.  اداره‌ داخلي‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌؛
تبصره‌: در صورت‌ عدم‌ حضور رئيس‌ يا نائب‌ رئيس‌ در جلسه‌، يكي‌ از اعضاء با اكثريت‌ آراء به‌ عنوان‌رئيس‌ موقّت‌ همان‌ جلسه‌ انتخاب‌ مي‌شود.
 1.  پي‌گيري‌ مصوبات‌ هيأت‌ مديره؛
 2.  ارايه‌ گزارش‌ به‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌؛
 3.  رسيدگي‌ به‌ مسایل‌ مالي‌؛
 4.  تهيه‌ و تنظيم‌ و پيشنهاد بودجه‌ سالانه‌ مجمع‌ عالي‌ به‌ هيات‌ مديره‌؛
 5.  انتصاب‌ و عزل‌ كاركنان‌ مجمع‌ عالي‌ با رعايت‌ ضوابط‌ و مقررات‌؛
 6.  امضاي‌ كليه‌ اسناد و اوراق‌ بهادار و تعهدآور براي‌ مجمع‌عالي‌؛
 7. ايفاي‌ نمايندگي‌ مجمع‌ عالي‌ در كليه‌ مراجع‌ صالحه‌ با حق‌ توكيل‌ غير؛
 8.  پي‌گيري‌ و رسيدگي‌ به‌ تخلّفات‌ هيأت‌ مديره‌.
تبصره‌: رئيس‌ مي‌تواند كارهاي‌ اجرائي ومدیریتی‌ را به‌ ديگري‌ واگذار نمايد.
ه) بازرسـان‌:
مادة‌ 40)مجمع عمومی از میان اعضای پیوسته مجمع دو نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می نماید.
 ماده 41)  وظايف‌ بازرسان‌:
 1.  بررسي‌ اسناد و دفاتر مالي‌ و غيرمالي‌ مجمع‌ عالي‌ و گزارش‌ آن‌ به‌ هيأت‌ مؤسّس‌.
 2. گزارش‌ تخلّفات‌ به‌ هيأت‌ مديره‌.
مادة‌ 42) كليه‌ اسناد و مدارك‌ مجمع‌ عالي‌ با نظر هيأت‌ مؤسّس‌، بايد از سوي‌ هيأت‌ مديره‌ براي‌ بررسي‌ دردسترس‌ بازرسان‌ قرار گيرد.
فصل‌ ششم‌:  بودجـه‌
مادة‌ 43) منابع‌ مالي‌ مجمع‌ عالي‌ عبارتند از:
 1.  كمك‌هاي‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ و مراجع‌ عظام‌ و حوزه‌ علميه‌
 2.  حق‌ عضويت‌ اعضاء.
 3.  درآمدهاي‌ ناشي‌ از ارائه‌ خدمات‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ و مشاوره‌اي‌ در فعاليت‌هاي‌ مجمع‌عالي.
 4.  دريافت‌ هدايا و كمك‌‌ها در چارچوب‌ها سیاست‌ها
مادة‌ 44) كليه‌ عوايد و درآمدهاي‌ مجمع‌ عالي‌ صرف‌ فعاليت‌ها و وظايف‌ برشمرده‌ در اساسنامه‌ مجمع‌ عالي ‌خواهد شد.
مادة‌ 45) كليه‌ وجوه‌ مجمع‌ عالي‌ در حساب‌ مخصوصي‌ به‌ نام‌ مجمع‌ عالي‌ نزد بانك‌هاي‌ كشور نگه‌ داري ‌مي‌شود.
مادة‌ 46) هيچ‌ يك‌ از افراد وابسته‌ به‌ مجمع‌ عالي‌ حق‌ برداشت‌ يا تخصيص‌ هيچگونه‌ سودي‌ اعم‌ از سودسهام‌ يا سرمايه‌ را ندارد.
مادة‌ 47) كليه‌ مدارك‌ و پرونده‌هاي‌ مالي‌ و غير مالي‌ مرتبط‌ با فعاليت‌هاي‌ مجمع‌ عالي‌ در محل‌ دفتر مركزي‌ مجمع‌ عالي‌ نگه‌داري‌ مي‌شود و در هنگام‌ مراجعه‌ي‌ مرجع‌ نظارت‌ يا ساير مراجع‌ صلاحيتدار در اختيار آنان ‌قرار مي‌گيرد.
مادة‌ 48) كليه‌ اسناد غير مالي‌ تعهدآور و نامه‌هاي‌ رسمي‌ با امضاي‌ رئيس‌ همراه‌ با مهر مجمع‌ عالي‌ معتبر است‌.
مادة‌ 49) كليه‌ اسناد مالي‌ و اوراق‌ بهادار با امضاي‌ رئيس‌ و يكي‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ كه‌ توسط‌ هيأت‌ مديره ‌مشخص‌ مي‌شود، همراه‌ با مهر مجمع‌ عالي‌ معتبر است‌.
فصل‌ هفتم‌:  انحـلال‌ مجمع‌عالي‌
مادة‌ 50) در صورت‌ تصویب و تأييد انحلال‌ مجمع‌ عالي‌ از طرف‌ هيأت‌ عالي‌ نظارت‌، هيأت‌ مؤسّس‌، هيأت‌ تصفيه ای‌ را براي‌ پرداخت‌ ديون‌ و وصول‌ مطالبات‌ مجمع‌ عالي‌ انتخاب‌ خواهد كرد. هيأت‌ تصفيه‌ موظف‌ است‌ پس‌ از وصول ‌ مطالبات‌ و پرداخت‌ بدهي‌ها، كليه‌ دارايي‌هاي‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ مجمع‌ عالي‌ را به‌ ولي‌ فقيه‌ يا يكي‌ ازمراكز معتبر علمي‌ با موافقت‌ هيأت‌ عالي‌ نظارت‌ واگذار نمايد.
مادة‌ 51) اين‌ اساسنامه‌ مشتمل‌ بر 7 فصل‌، 51 ماده‌ و 15 تبصره‌ در جلسه‌ مورخ‌ 1389/10/05   به عنوان واحد پ‍ژوهشی خاص به تصویب شورای عالی حوزه‌های علمیه رسید.


 
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک