براساس ماده 36 اساسنامه، هيئت مديره مجمع عالي مجموعه اي از نمايندگان منتخب مجمع عمومي است كه براساس سياست هاي كلان مجمع عالي به برنامه ريزي و هدايت فعاليت‌ها مي‌پردازند.

هيئت مديره 9 نفر مي باشند كه به مدت 2 سال با رأي مخفي مجمع عمومي از ميان اعضاي پيوسته مجمع عالي انتخاب مي‌شوند كه 5 نفر از اعضاي هيئت مديره مي‌بايست از اعضاي هيأت مؤسس باشند.

 
 
 
 

» هيئت مديره اول:

در تاريخ 1384/9/22 افراد ذيل الذكر در اولين مجمع عمومي بعنوان اولين هيئت مديره مجمع عالي حكمت اسلامي انتخاب گرديدند:

ـ حميد پارسانيا
ـ مرتضي جوادي آملي
ـ عزالدين رضانژاد
ـ سيد كمال حيدري
ـ سيدمحمد غروي
ـ غلامرضا فياضي
ـ حسن معلمي
ـ احمد واعظي
ـ سيد يدالله يزدان پناه

 

» هيئت مديره دوم:

در تاريخ 1386/8/30 افراد ذيل الذكر در سومين مجمع عمومي بعنوان دومين هيئت مديره مجمع عالي حكمت اسلامي انتخاب گرديدند:

ـ حميد پارسانيا
ـ مرتضي جوادي آملي
ـ عزالدين رضانژاد
ـ علي عباسي
ـ سيدمحمد غروي
ـ غلامرضا فياضي
ـ حسن معلمي
ـ احمد واعظي

ـ سيد يدالله يزدان پناه

همچنين آقايان:

ـ علي شيرواني و محمود فتحعلي

نيز به مدت 2 سال به عنوان بازرس انتخاب گرديدند.

 

» هيئت مديره سوم:

در تاريخ 1388/9/21 افراد ذيل الذكر در پنجمين مجمع عمومي بعنوان سومين هيئت مديره مجمع عالي حكمت اسلامي انتخاب گرديدند:

ـ حميد پارسانيا
ـ مرتضي جوادي آملي
ـ عزالدين رضانژاد
ـ علي شيرواني
ـ علي عباسي
ـ سيدمحمد غروي
ـ غلامرضا فياضي
ـ محسن قمي
ـ حسن معلمي
ـ محمدمهدي مهندسي

همچنين آقاي:

ـ مسعود آذربايجاني

نيز به مدت 2 سال بعنوان بازرس انتخاب گرديدند.
 

» هيئت مديره چهارم:

در تاريخ 1390/10/08 آقايان ذيل الذكر در هشتمين مجمع عمومي بعنوان چهارمين هيئت مديره مجمع عالي حكمت اسلامي انتخاب گرديدند:

ـ حميد پارسانيا
ـ مرتضي جوادي آملي
ـ عزالدين رضانژاد
ـ علي شيرواني
ـ علي عباسي
ـ غلامرضا فياضي
ـ محسن قمي
ـ حسن معلمي
- احمد واعظي

و همچنين آقايان:

ـ مسعود آذربايجاني
- علي شيرواني

بعنوان بازرس اصلي و علي مصباح به عنوان بازرس علي البدل به مدت 2 سال انتخاب شدند.
 

» هيئت مديره پنجم:

یازدهمین گردهمایی اعضاء و پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه 1392/09/27 در سالن اجتماعات مجمع عالی و با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.
بعد از انجام انتخابات بصورت مکتوب و مخفی آقایان ذیل الذکر به مدت 2سال به عنوان اعضای پنجمین دوره هیئت مدیره انتخاب شدند:
 1. حمید پارسانیا
 2. عزالدین رضا نژاد
 3. علی شیروانی
 4. علی عباسی
 5. سید محمد غروی
 6. غلامرضا فیاضی
 7. محسن قمی
 8. علی مصباح
 9. حسن معلمی

و همچنين آقايان:

ـ مسعود آذربايجاني
- محمد مهدی گرجیان

بعنوان بازرس انتخاب شدند.

» هيئت مديره ششم:

در چهاردهیمن گرده همایی سالانه اعضاء و ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره در تاریخ 1394/10/02 ، آقایان ذیل الذکر به مدت 2 سال به عنوان اعضای ششمین هیئت دوره مجع عالی حکمت اسلامی انتخاب شدند.

 1. حمید پارسانیا
 2. عبدالحسین خسروپناه
 3. عزالدین رضانژاد
 4. حسن رمضانی
 5. علی عباسی
 6. سید محمد غروی
 7. غلامرضا فیاضی
 8. محسن قمی
 9. حسن معلمی
آقایان مرتضی جوادی آملی و علی مصباح به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

و همچنين آقايان:

ـ مجتبی مصباح
- محمد تقی یوسفی

به عنوان بازرس انتخاب شدند.
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک