معاونت اداري و مالي مجمع عالي حكمت اسلامي وظيفه طراحي امور اداري و مالي را برعهده دارد. در همين راستا نسبت به تأمين و تجهيز فضاي مورد نياز بخش اداري، آموزشي و پژوهشي اقدامات مناسبي را صورت داده است. ضمن اينكه با برنامه‌ريزي مناسب با كمترين هزينه مالي بيشترين حجم برنامه را با استفاده از مجموعه اجرايي مناسب ارائه داده است.


در حال حاضر حجت الاسلام و المسلمين استاد عزالدين رضانژاد معاون اداري و مالي مجمع عالي حكمت اسلامي را برعهده دارد.

 

امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک