» مجمع عالی حکمت اسلامی در حال حاضر دارای 10 گروه تخصصی به شرح ذیل می باشد:
1) فلسفه  2) کلام  3) معرفت شناسی  4) عرفان  5) فلسفه اخلاق  6) فلسفه دین  7) فلسفه علوم انسانی  8) فلسفه سیاسی 9) فلسفه حقوق  10) فلسفه هنر


اعضـاي مجمـع عالـي بر اسـاس تخصص و انتخاب خود عضويت در يك يا چند گـروه علمـي را تعيين مي نمـايند. ضمن اينكـه بر اسـاس ماده 16 اساسنامه اعـضـاي پيوسته مجمـع عبـارتـنـد از كسـاني كـه داراي مـدرك سـطـح 4 حـوزوي و يـا دكـتـراي دانـشـگـاهـي و يـا مشتـهـر به تدريـس و تأليـف در زميـنـه علوم عقلي مي باشند.


 
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک