» لیست کرسی‌های نظریه‌پردازی

ردیف

نوع محصول

عنوان

تاریخ برگزاری

موضوع

نظریه پرداز آقای

ناقد/ ناقدان آقایان دبیر علمی آقای

1

DVD

کرسی نظریه‌پردازی

1384/12/10

حرکت در مجردات 1

فیاضی

زمانی قمشه ای، مرتضی جوادی معلمی

2

DVD

کرسی نظریه‌پردازی

1385/01/24

حرکت در مجردات 2

فیاضی

ممدوحی، بهشتی معلمی

3

DVD

کرسی نظریه‌پردازی

1385/03/23

تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی 1

لاریجانی

ممدوحی، معلمی واعظی

4

DVD

کرسی نظریه‌پردازی

1385/10/07

تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی 2

واعظی

میرسپاه، معلمی فتحعلی

5

DVD

کرسی نظریه‌پردازی

1385/12/01

تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی 3

لاریجانی

میرسپاه، معلمی کیاشمشکی

6

DVD

کرسی نظریه‌پردازی

1386/02/27

تشکیک وجود

فیاضی

اسحاق نیا، رمضانی شیروانی
7

DVD

کرسی نظریه‌پردازی

1386/08/17

تاثیر حکمت اسلامی بر رمانتیسیسم آلمان

پروفسور رولاندپیچ

علمی پارسانیا
8

DVD

کرسی نظریه‌پردازی

1387/09/21

امکان فلسفه سیاسی اسلام

واعظی

حقیقت لک زایی
9

DVD

کرسی نظریه پردازی

1387/11/17

ایمان و عقلانیت

صادقی

پارسانیا فتحعلی خانی
10

DVD

کرسی نظریه‌پردازی

1387/12/01

تطور تاریخی معجزه نگاری در امامیه 1

صفری

حسینی قزوینی، سیدکاظم طباطبایی عباسی
11

DVD

کرسی نظریه پردازی

1388/02/28

تطور تاریخی معجزه نگاری در امامیه 2

صفری

سیدکاظم طباطبایی عباسی
12

DVD

کرسی نظریه پردازی

1392/03/09

اراده آزاد وضرورت علی با رویکرد فلسفی

آیت الله فیاضی

رمضانی، سلیمانی امیری رضاپور

امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک